random user

Judibolaonline777

registered since: 02.12.2019

visit profile


pic of the moment

Random picture

Lastest topics


downloads


partners

  • WebSPELL | NOR
  • 2One Designs
  • Design Performance

Picture 8

(84 Views, 1200x750px, 529.6 kByte)

Ban quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án là bộ phận đại diện chủ đầu tư để tổ chức thực hiện toàn bộ dự án đầu tư xây dựng từ khâu khảo sát, quy hoạch, đền bù giải tỏa, lập dự án đến tư vấn thiết kế, xin phép xây dựng, tổ chức đấu thầu, tư vấn giám sát

Rating: (0 votes)

Rate: You have to register or login!


Your comment

Security Code
Options: • HTML is OFF • BBCode is ON • Smilies are ON